Izveštaj sa sastanka Pododbora istraživača zaposlenih na fakultetima sa predstavnicima Rektorata Univerziteta u Beogradu

Na inicijativu Pododbora istraživača zaposlenih na fakultetima, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu je 04. maja 2022. god. održan sastanak predstavnika Sindikata nauke Srbije sa rektorom Vladanom Đokićem i prorektorom za nauku Branislavom Boričićem. Sastanku su prisustvovali poverenici Sindikata, Dijana Trišić, Goran Sretenović, Filip Čukljević, kao i predsednik našeg pododbora, Aleksandar Knežević. Tema sastanka bila je implementacija Programa institucionalnog finansiranja koji je stupio na snagu 25. februara 2022. god. Konstatovano je da fakulteti nisu počeli sa primenom Programa, iako je ovaj podzakonski akt u delu koji se odnosi na definisanje radno-pravnog statusa istraživača u naučnim i istraživačkim zvanjima koji su zaposleni na fakultetima eksplicitan i predviđa da se ugovori o radu zaključuju na period trajanja zvanja. Obavešteni smo da je Rektorat načelno saglasan da se ugovori o radu sa istraživačima zaključuju u skladu sa Programom, ali da je na fakultetima, kao posebnim pravnim licima u čijoj je nadležnosti zaključivanje ugovora o radu, da ugovore definišu i iste potpišu sa svojim zaposlenima. Dobili smo uveravanje da će, u skladu sa svojim nadležnostima, Rektorat izneti problem ugovora o radu na sednici Senata i ohrabriti dekane da ugovore zaključuju u skladu sa Programom.

Takođe, obavešteni smo da je rektor formirao Radnu grupu Univerziteta koja će se baviti pitanjima angažovanja istraživača i finansiranja naučnoistraživačkih aktivnosti. Zadatak radne grupe treba da bude da formuliše primedbe Univerziteta u Beogradu na propise koji se odnose na angažovanje istraživača i finansiranje nauke i istraživanja i da sastavi platformu za razgovore sa predstavnicima nadležnog Ministarstva u tom kontekstu. Predložili smo da se Radna grupa proširi predstavnikom istraživača zaposlenih na fakultetu, što smatramo legitimnim, s obzirom da je zadatak ove Radne grupe da se bavi statusnim pitanjima ovog korpusa zaposlenih. U skladu s tim, Pododbor je nakon sastanka Rektoratu i formalno uputio pismeni dopis sa zahtevom da se predstavnik Sindikata uključi u rad ove Radne grupe.

Smatramo da je nastavak prakse po kojoj istraživači zaključuju ugovore o radu na po godinu dana, duže od dve godine, direktno kršenje Zakona o radu, te da je neophodno što hitnije pristupiti implementaciji Programa institucionalnog finansiranja koji predstavlja pravni okvir za ugovore o radu na period trajanja zvanja. Ako fakulteti nastave da ignorišu Program institucionalnog finansiranja postoji realna mogućnost da istraživači iskoriste sva pravna sredstva kako bi se izborili za zakonite ugovore o radu, ali pre svega za dostojan položaj u društvu u kome bi bili prepoznati kao ravnopravni deo akademske zajednice. Ovo je ujedno i glavni razlog zbog čega Sindikat nauke Srbije svoj novi protest, u utorak 10. maja u 12č, započinje upravo na Akademskom platou!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: