Početna

Za dostojanstven rad u nauci je kampanja koju pokreće Sindikat nauke Srbije. Naši ciljevi su:

  • jednake plate za jednak rad!
  • siguran posao za sve naučnike!

Ovom kampanjom želimo da pokrenemo sve zaposlene u nauci u Srbiji da se zajedno izborimo za naše zahteve!
Pozivamo javnost i sve zaposlene u Srbiji da podrži našu kampanju i naše zahteve! Smatramo da su obrazovanje i nauka ključni za našu državu, ali da ne možemo mlade naraštaje pozivati da se školuju, da biraju životni poziv naučnika, da ostaju u Srbiji i da tu zasnivaju svoje porodice, ako mladi radnici u nauci već rade bez dostojanstva i na nesigurnim radnim mestima. Ovaj životni poziv je decenijama bio prilika svima koji vredno uče i rade da dođu do sigurne egzistencije, da žive bolje u sopstvenoj državi i smatramo da to tako treba i da ostane. Takođe, pozivamo sve koji žive od svog rada i koji se sindikalno organizuju da nas podrže – jer ako sama država krši sopstveni Zakon o radu u sektoru kao što je nauka, kako ćemo tražiti od bilo koga da poštuje minimum radnih prava, koji bi ovim zakonom trebalo da bude garantovan svuda.
Pozivamo sve koji rade u nauci da se priključe našoj kampanji! Bilo da ste žrtva nejednakih plata ili da radite na ugovorima od po godinu dana, bilo da želite da se solidarišete sa svojim mlađim kolegama –pokažimo da složno stojimo iza zahteva Sindikata nauke. Promenimo način na koji se gleda na rad u nauci i pokažimo da i mladim naučnicima pripada elementarno pravo na dostojanstven rad!

Jednaka plata za jednak rad!
Zakon o radu, član 104: Zaposlenima se garantuje jednaka zarada za isti rad ili rad iste vrednosti koji ostvaruju kod poslodavca.
Tražimo hitno ukidanje razlika u platama istraživača u istim zvanjima, koje su posledica nasleđenih obrazaca iz prethodnog, projektnog modela finansiranja. Ove razlike su u najboljem slučaju odraz učinka istraživača u periodu pre 2010. godine, ali su neretko potpuno arbitrarne. Uprkos tome, prisutne su u svim naučnoistraživačkim organizacijama, a u apsolutnim iznosima se mogu uporediti sa minimalnom, pa čak i prosečnom platom u Srbiji!

Siguran posao za sve naučnike i istraživače!
Zakon o radu, član 36: Probni rad može da traje najduže šest meseci.
Uprkos tome što rad u nauci ne odgovara zakonom definisanim uslovima za radni odnos na određeno vreme, mladi istraživači, kao i svi istraživači angažovani na fakultetima, po pravilu dobijaju ugovore na godinu dana. Ne samo što država može da prekine njihovo finansiranje bez pravnih posledica, već i direktori i dekani mogu da arbitrarno odlučuju o produžetku njihovog angažovanja, što u praksi znači da su oni na svojevrsnom neodređenom probnom radu, koji u pojedinim slučajevima traje i više od trinaest godina!
Tražimo od ministarstva da garantuje trajno finansiranje svih zaposlenih i tako omogući zaključivanje ugovora o radu na neodređeno, odnosno u trajanju zvanja za sve zaposlene u nauci!

Pismo podrške zahtevima Sindikata nauke

Sindikat nauke i kampanja Za dostojanstven rad u nauci poziva sve zapsolene na NIO i fakultetima da svojim potpisom podrže zahteve Sindikata nauke – za jednake plate za jednak rad i za sigurna radna mesta u nauci!

Brošura Za dostojanstven rad u nauci

Preuzmite brošuru kampanje Za dostojanstven rad u nauci, odštampajte je i podelite je sa svojim kolegama i prijateljima!

Sindikat nauke
Srbije

Sindikat zaposlenih u naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije jedini je reprezentativni sindikat u nauci. Sve o njegovim aktivnostima možete pronači na sajtu sindikata!